ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก >ข่าววันนี้ > รายละเอียด

เล่นแบล็คแจ็คสำหรับเงินจริง: แบล็คแจ็คเงินจริงในนิวเจอร์ซีย์

2021-9-24 แหล่งกำเนิด:โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ ส

 You can now play online blackjack for real money in New Jersey. Try your hand at classic blackjack or live dealer blackjack against the human dealer and win real cash. You can even claim a casino bonus in New Jersey when you make your first deposit. At TopNJCasinos.com, we only recommend the very best NJ online blackjack sites.

 Choose stakes to suit your budget and enjoy totally legal and regulated games 24/7. Read our guide, check out dozens of great online casinos, and get started today.

 At TopNJCasinos.com, we only recommend the best online casinos offering blackjack games. Here’s what we look out for when compiling our list:

 Range of Blackjack Games: You can now play a variety of real money blackjack games. We check to see what games online casinos play blackjack for real money offer, and which software providers are featured. We’ll also review the mobile blackjack options to see what games you can play on an app.

 Easy Payments & Withdrawals: It’s important to get your funds in and out easily when you play online blackjack in NJ. You should be able to enjoy instant deposits that carry no fees. And we always check the list of withdrawal options when we review NJ casino sites.

 Reliable Software & Security: Online NJ casinos should be built on secure platforms. They should also offer games from the most reputable blackjack providers in the world. Our TopNJCasinos.com experts also review every online casino to make sure it carries the necessary encryption protocols. Your personal details should be kept secure, and player funds must be segregated from casino operations accounts.

 The Best Customer Support 24/7: Good customer service is essential at every online blackjack site. We quiz every customer support team to see if they are knowledgeable about the software, payments and promotions.

 Blackjack Bonuses & VIP Programs: When you play online blackjack in NJ, you can claim a welcome bonus or reload bonus. But every casino in New Jersey varies in the quality of its promotions and bonuses. Not all blackjack play will contribute, and some games may be exempt. We always check the bonus terms and conditions and wagering requirements to make sure the promotion is achievable.

 Online blackjack in NJ is one of the easiest casino games to learn. It also has a low house edge compared to other table games such as roulette.

 The basic aim of blackjack is to draw cards to a total of 21 without going over. You win the hand if you beat the dealer’s total or the dealer goes over 21. You can also win by hitting a blackjack, a hand containing a picture card, and an ace.

 There are a few simple steps to a hand of blackjack:

 First, select your stake. Minimum bets can vary, so check the limits when you open a blackjack table. Place your bet, known as an ante, in the box provided.

 Once you click the Deal button, you will be dealt two cards. In the most common variant of blackjack, the dealer receives two cards – one face down, one face up. Picture cards are worth 10, aces are worth 1 or 11, and all other cards are worth their face value.

 You now have several options, depending on the blackjack game you are playing. The most common moves are to hit and stand. When you hit, you receive another card and add it to your hand total. You can keep hitting until you stand and take no more cards.

 After you’re finished with your hand, it’s the dealer’s turn. The computer will keep taking cards until they go bust or are forced to stand. In most real money blackjack variants, the dealer must stand on 17.

 If the dealer busts, or you beat the dealer’s total, you win. Payouts are equal to 1/1 on a regular bet, while blackjack pays 3/2. In NJ, online blackjack variants often carry special payouts for side bets.

 It’s easy to play online blackjack for real money in NJ at legal online casinos. But there are a few simple terms you’ll need to understand while you play the card game. Here’s our quick rundown of popular blackjack terminology.

 Hit: To take another card. You can hit as much as you like as long as your hand doesn’t total over 21.

 Stand: To take no further cards. Your hand is complete and you must wait for the dealer to draw cards.

 Double Down: Many blackjack variants let you double down on certain totals, so make sure to know the blackjack rules that apply to the card game you are playing. Usually, you can double down on a total of 9, 10, or 11. To double down, you place a second bet equal to your ante. You then receive one further card and one only.

 Split: You can usually split a pair at the start of a blackjack hand. After a split, you create two unique hands and place a second bet equal to your ante.

 Insurance: You can also take out an insurance bet at the start of a hand. Insurance is a bet against the dealer having a blackjack. If the dealer beats you with blackjack, you win 2/1 on your insurance bet.

 Blackjack: A blackjack is a hand containing an ace (worth 11) and a picture card (worth 10). If you get dealt blackjack, you automatically win 3/2 (2/1 in some online blackjack variations).If both you and the dealer have blackjack, the hand is a push. You are refunded your initial stake and the hand is over.

 Surrender: Some online blackjack variants have a Surrender option. If the dealer shows an ace, you have the option of giving up half your ante without playing the hand out.

 You can enjoy a wide variety of games when you try online blackjack for real money in NJ. Each one has its own house edge and unique payouts. Let’s explore some of the common blackjack games you will find.

 House Edge: 0.41%

 Blackjack Classic is a popular variant of the game from NetEnt. You can bet from $1-$1,000 and enjoy a 3/2 payout on a natural blackjack.

 House Edge: 0.13%

 Single Deck Blackjack from Gamesys has one of the lowest house edges, just 0.13%. The game allows bets from $1-$1,000 and uses a single deck. The dealer must stand on 17 and must draw on 16.

 House Edge: 0.87%

 Atlantic City Blackjack from Gamesys offers some of the best payouts at casino sites in NJ. It also has several special rules, like being able to split 10s and picture cards. You can also double down on any total, not just 9, 10 or 11. NextGen also offers a single-hand variation of Atlantic City Blackjack with bets ranging from $10 to $500.

 House Edge: 0.66%

 In live dealer blackjack, you get to play against a real-life croupier. The trained dealer uses real cards on a real table. They will use hand signals to direct the play and announce your hand total as the game moves along. In general, live blackjack isn’t available in Demo Play mode, so you will need to have a real money bankroll to play games.

 House Edge: 0.4% to 0.61%

 Multihand Blackjack is available in New Jersey from several developers, including IGT. In Multihand Blackjack, you get to play up to three hands at once. You also have the chance to customize the playing surface, set a stop loss limit and double your bets at any time.

 House Edge: 0.7%

 Blackjack Micro Limit caters to smaller NJ budgets. You can play hands from just $0.10 or $0.25, but you get to enjoy similar payouts to other variants. The shoe contains eight decks and you can double down on any total.

 House Edge: 0.36%

 High Stakes Blackjack is available online at many NJ casinos. You can bet from $50 a hand, but the max bet is usually around $2,500. The dealer must stand on all 17s and Insurance pays 2/1.

 House Edge: 0.36%

 Vegas Strip Blackjack is a popular variant found at many legal online casinos in NJ. It’s a similar game to Atlantic City Blackjack that uses four decks. You can split 10s, double down on every hand and the dealer must stand on 17.

 House Edge: 0.67%

 ShuffleMaster’s Blackjack Blazing 7s features several interesting side bets. You win a bonus payout if you have a 7 in your hand. You can win a huge 777/1 jackpot if your hand contains two 7s of the same suit, and the dealer also has a 7 of the same suit.

 Special payouts

 Either of first two cards 7: 5/1

 First two cards 7s: 35/1

 First two cards & dealer’s upcard 7s: 77/1

 First two cards & dealer’s upcard 7s same color: 350/1

 First two cards & dealer’s upcard 7s same suit: 777/1

 House Edge: 0.46%

 Pala Interactive’s Side Bet Blackjack features a range of exciting side bets. You play the hand as normal but add an extra stake to hit one of the special payouts.

 Crazy 7s | Special Payouts

 Suited 7-7-7: 2000/1

 Unsuited 7-7-7: 500/1

 2 cards suited 7-7-x: 150/1

 Mega Match | Special Payouts

 Both player and dealer have K-Q suited: 5000/1

 Players has K-Q suited: 50/1

 Any two suited: 2/1

 Cash Queens | Special Payouts

 Q-Q & dealer blackjack: 500/1

 Q-Q: 50/1

 Paired 20: 10/1

 Suited 20: 5/1

 Any other 20 total: 2/1

 Pair Play | Special Payouts

 First two cards make a pair:12/1

 Any Blackjack | Special Payouts

 Player blackjack: 18/1

 You can often claim a bonus by playing online blackjack for real money in NJ. Many casinos will match your deposit with bonus funds. You can release the funds by playing enough qualifying blackjack hands. Here’s how it works.

 Example: 100% Welcome Bonus

 A top online blackjack site in NJ is offering a 100% match bonus to new players. You deposit $200 and the casino matches it with $200. You must now meet the wagering requirement of 20x to unlock your winnings and bonus cash. That might seem like a lot, but it is not uncommon. Casinos are taxed on the free cash they give out, so they want to ensure players don’t just sign up, take the money and bolt to a different online casino.

 So, to withdraw your winnings and $200 in bonus funds, you must gamble 20 x $200, or $4,000. The wagering requirements state that 25% of blackjack play is eligible. That means you must actually bet $16,000 in order to receive that $200. Shop around, though, as some sites allow for up to 100% of blackjack play to count toward your bonus.

 The benefit of playing blackjack is that it carries a very low house edge. The payout for most real money blackjack variants is way above 99%. It’s therefore easier to clear a welcome bonus by playing blackjack than with games such as roulette or craps.

 Sites offering the best online blackjack in NJ now provide a range of exciting games. You can play two types of blackjack games for real money: against the computer or against a human dealer. Let’s compare the two variations to the kinds of blackjack games you will find in a local casino.

 Game Time & Volume: A game of online blackjack can take around 10-20 seconds to play. In a brick-and-mortar casino, blackjack can take much longer, especially if more than one player is at the table. The human dealer must shuffle the cards or pass them through an automatic shuffler. This can add valuable minutes to the game.

 Minimum & Maximum Stakes: Online blackjack in NJ tends to carry much smaller stakes than land-based blackjack. For example, Blackjack Classic has min/max stakes of $1.00 to $1,000. The minimum stake in offline blackjack can be as high as $5 or $10, and $15-$20 in live dealer blackjack.

 Waiting for a Seat: With the best online blackjack in NJ, you never have to wait for a seat to open. Simply load up a table, put down your stakes and start playing!

 Claiming a Casino Bonus: Most casinos offering online blackjack in NJ will let you claim a bonus when you play. Every time you play blackjack, you can clear a deposit match bonus or a no-deposit bonus. Most land-based casinos offer comps, but only for high-volume players. It’s much easier to clear a lot of blackjack hands online than at your local casino.

 Live dealer blackjack can also help you clear a casino promotion. But live blackjack moves a lot slower than online games. You will have to work harder to clear your bonus funds when playing live blackjack.

 Want to play the best online blackjack in NJ? You will need to be armed with solid gameplay and good blackjack strategy. Here are our top tips for blackjack glory.

 Manage Your Bankroll: Every casino game presents a risk to your bankroll. That’s why it’s important to manage your budget when you play. Plan your sessions and keep to a strict staking plan. If your bankroll is $100, don’t bet more than $2 per hand (plus $1 bets for splits and the double down). Add on any profits to your total bankroll and adjust your stakes accordingly.

 Play Optimal Strategy: Blackjack isn’t a complicated game, and you can improve your profits with optimal strategy. By utilizing optimal blackjack strategy, you can also help to reduce the house edge.

 Find and print out a cheat sheet. This will show you the best moves depending on your cards, and the dealer’s. For example, you should always hit on a hard 11 or lower and stand on hard 13-16 when the dealer shows a 2, 3, 4, 5 or 6.

 Card Counting: Card counting is frowned upon by most land-based casinos. Card counting is a method used to work out the value of the cards left in the shoe. Cards with a value of 10 are assigned a value of -1. The cards 2-6 are assigned +1. By tracking what cards have already come out, card counters can gauge whether the table is hot or cold.

 Card counting is a lot harder online as the cards are shuffled automatically between each hand. However, you can work out the odds of different cards emerging if you know how many decks are in the shoe.

 Finding the Right House Edge: The house edge is the statistical advantage the casino has over the player. A blackjack game with a house edge with 1% pays out 99% of every bet and keeps 1%. However the edge is calculated over the long term.

 Blackjack variants have different house edges, depending on payouts, side bets and number of decks used. It’s good to check the payouts before you play. Most NJ casinos will list payouts for their blackjack games.

 It’s easy to play blackjack legally now more than ever. The harder job is finding the sites with the best online blackjack in NJ. TopNJCasinos.com tries to take some of that guesswork out of the equation and make for a better online gaming experience.

 Before you start, figure out what games you want to play. Do you want to play just Blackjack Classic with a 0.4% house edge, or are you interested in risky side bets? Those kinds of choices may affect which NJ casinos you sign up for.

 Then there are deposits and withdrawals to consider. Do you want to play high-stakes blackjack? In that case, you might need a casino that allows high daily deposits.

 Luckily, at TopNJCasinos.com, we recommend a wide variety of legal gambling sites. Each one spreads different blackjack games, so you can make an informed decision when signing up.

 We recommend you register with more than one casino offering online blackjack in NJ. That way you can get access to a full suite of internet blackjack games from the best developers.

 You can play online blackjack in NJ from a broad variety of online gaming software suppliers. All blackjack manufacturers are licensed and regulated by the NJDGE (New Jersey Division of Gaming Enforcement).

 NetEnt: Swedish casino giants NetEnt provide some of the best online blackjack in NJ. Blackjack Classic is available widely and allows bets starting at just $1.00. You can also play three hands at once in this popular variant.

 NYX/Pala Interactive: Pala Interactive operates several online blackjack variants in New Jersey. The biggest brand, created with NYX, is Side Bet Blackjack with a range of interesting bonus wagers.

 NextGen: NextGen is behind some of New Jersey’s most popular online blackjack variations such as Atlantic City Single Hand and Blackjack Pro Multi Hand. NextGen’s Blackjack Atlantic City Single Hand VIP game has bets ranging from $250 to $1,000.

 ShuffleMaster (SHFM): SHFM have been producing blackjack table equipment and shufflers for decades. More recently, they have turned to online blackjack in NJ. Games such as Blackjack Blazing 7s feature exciting side bets and big payouts.

 IGT: IGT (International Gaming Technologies) is one of the largest casino software suppliers in the US. It’s also licensed and regulated in New Jersey, which means you can play IGT’s great games at many NJ casinos. IGT is responsible for a range of classic blackjack variants online, including Multihand Blackjack with a 0.4% house edge.

 Evolution Gaming: Evolution Gaming is a world leader in live blackjack games. It provides live dealer games to many of the top NJ casinos online, allowing players to gamble against a real-life croupier using real cards and tables.

 Yes. Online casino games of chance were legalized in 2013 under a new law.

 Yes. You can play blackjack online in NJ at a range of stakes. Micro-limit blackjack games have minimum stakes from $0.10, but you can also play VIP tables at $5,000 a hand.

 Yes! Mobile blackjack is widely available through casino-apps for Android and Apple devices. After you register your account on the casino site, download the app directly or go to the App Store.

 Yes. Only licensed software providers can supply blackjack games to casinos. Games are tested by approved laboratories for fairness.

 Yes. Most NJ online blackjack casinos offer demo play versions of their most popular games.

 Yes. You can play against a human dealer using actual cards and equipment. All you need is a graphics card and strong internet connection to handle the live stream.

 All you need to play blackjack online is a PC, laptop or Mac with Adobe Flash Player. You will also need a current web browser and a strong internet or Wi-Fi connection. To use legal NJ casinos, you will also need geolocation software like GeoComply.

 To open an account and play online blackjack in NJ, you will need to provide an email address, valid home address, and Social Security number (either the last four digits or the whole number, dependingon the casino and the player). You will also have to create a unique username and password to access the casino.

 You can play online blackjack for real money in NJ by depositing via Play+, e-wallets such as PayPal, bank transfers or credit cards. You can also deposit in person at an AC casino cage or by using PayNearMe at your local 7-Eleven.

 Not quite. In online blackjack, the computer’s random number generator determines what cards are dealt out. Cards are also shuffled between every hand. Many of the payouts are the same, however.

 NJ Division play blackjack for real money of Gaming EnforcementNew Jersey Vendor List US Department of Justice American Gaming AssociationNational Council on Problem GamblingInternational Association of Gaming Regulators

 Reviewer since

 June 2019

 A successful handicapper with more than a decade in the sports and gambling industry, Adam enjoys writing about (and playing) poker.

 Interests:

 Online Sports Betting, play blackjack for real money Online Poker, Online Casinos

แนะนำคอลัมน์

เกม เเ อง กี้ เบิ ด ออนไลน์เกม-ป๊อป โป๊กเกอร์-เท็กซัส โฮลเอ็ม มืออาชีพมากที่สุด

 สำหรับเกมส์นี้เป็น เกมส์โป๊กเกอร์ ออนไลน์ที่จะมาสร้างความสนุก สร้างสีสันบนคอมพิวเตอร์ เกมส์โป๊กเกอร์ หรือ Noble Poker นี้มีกราฟฟิกที่สวยงามมากทีเดียวและก็ยังมี Sound Effect ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากอีกด……

2021-10-10

เกม ภ ออนไลน์เกมออนไลน์-Boss Casino เป็นจริงกับชีวิต

 สำหรับเกมส์ไพ่ Thai Poker เกมส์นี้ ทางผู้พัฒนาเกมส์ (Game Developer) เขาได้แจกให้ ทุกท่านได้นำไปใช้เล่นกันฟรีๆ (FREE) ท่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแก……

2021-10-14

ต่อ ย มวย การ์ตูน เวอร์ชั่นมือถือ Androidเกมแต้ม-หมากรุกคลาสสิกและการ์ดเกมแบบสแตนด์อโลน

 สำหรับเกมส์ไพ่ Thai Poker เกมส์นี้ ทางผู้พัฒนาเกมส์ (Game Developer) เขาได้แจกให้ ทุกท่านได้นำไปใช้เล่นกันฟรีๆ (FREE) ท่าน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถที่จะติดต่อกับทาง ผู้พัฒนาโปรแก……

2021-9-29

บันทึกใสจากวัยฝัน ออนไลน์ผู้เล่นหลายคน-Poker Fans-Pass สำหรับ Texas Hold’em Fans

 คุณสามารถเล่นเกมส์ ไพ่เท็กซัส นี้ได้โดยที่ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่มีบัญชี Facebook หรือบัญชีนักท่องเที่ยวและมีโหมดเกมส์ ไพ่เท็กซัส ให้เลือกมากมายตามใจชอบอีกด้วยที่สำคัญเกมส์ ไพ่เท็กซัส นี้ยังปล่อยใ……

2021-10-11

y83 คน ios เวอร์ชั่นมือถือผู้เล่นหลายคน-Blackjack Legends: 21 คาสิโนออนไลน์ผู้เล่นหลายคน

 มันจัด เป็น เกมส์ไพ่ Poker (ไพ่โป๊กเกอร์) ที่ถือได้ว่า ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีคนเล่นไปแล้วหลายร้อยล้านคนจากทั่วโลก เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งจัดเป็น เกมส์ไพ่ ที่น่าสนใจ น่าเล่น……

2021-10-14
ยศศักดิ์
แนะนำจุดร้อน