ตำแหน่งของคุณ:หน้าแรก >ฮอตสปอต > รายละเอียด

เล่น Blackjack: วิธีเล่น Blackjack | เรียนรู้กฎ \u0026 # 038;กลยุทธ์

2021-9-24 แหล่งกำเนิด:โป๊กเกอร์ ส ตา ร์ ส

 Blackjack in Las Vegas

 Blackjack, also known as 21 is one of the most popular casino card games in Las Vegas. The rules on playing blackjack in Vegas are quite simple, which is a major reason for the game’s enduring popularity. In Las Vegas casinos, blackjack is played on a semi-circular table, with the round portion of the table facing the players, and the straight edge side facing the dealer.

 There are usually five to seven seats at a table and every blackjack table will have the words, “Insurance Pays 2 to 1”, also, “Dealer must Hit Soft 17” or “Dealer Must Stand On All 17’s”.

 Did you know …

 Blackjack is considered one of the best games to play in Las Vegas. Learn some of the winning tips.

 The object of the game of Blackjack is to have your cards total 21 or as near to 21 as possible without going over 21.

 In Blackjack, everyone plays against the dealer (the house). Your goal is to draw cards with a value as close to 21 as possible without going over. A hand that goes over 21 is a bust or break . The players at a blackjack table do not play against each other, they play against the dealer. Each player only has to beat the dealer’s hand to Win. You do this in one of two ways: 1 Have a card total value greater than that of the dealer and not “bust”. 2 Win “by default” if the dealer “busts.

 Ready for Vegas Blackjack!

 The minimum bet is printed on a sign on the Blackjack table and varies from casino to casino and from table to table. For example Minimum $5, Maximum $500.

 Find an appropriate bet-limit table and find an available seat you like. Sit down and wait for the current hand to be finished. Before the next hand starts, place your cash on the table in front of you (NOT in the “betting circle” or “betting square”, where you place your bets) – and say: “Change, please.” The dealer will understand this to mean you want to join the game. The dealer will then take your cash, count it, spread it on the table so that the Pit Boss can see it, announce the amount, and then convert the amount of the cash into an equivalent amount of playing chips, in various denominations.

 Place a bet with the chips in the designated area. The dealer then begins the game. Depending on how many people are playing, the dealer will deal each player two cards. The dealer is also dealt two cards, one face up, and one face down.

 When you receive your first two cards, you may either “stand” or “hit.”

 When you “stand” it means you feel you are close enough to 21 and no longer wish any additional cards. On the other hand you may wish to receive another card or “hit”.

 Blackjack Terms:

 ”Change please” – This is a way of asking the dealer to convert your cash into playing chips.

 “Stand” – (take no more cards)

 “Hit” – (draw additional cards)

 Hand Signals – Nonverbal communication between the player and the dealer to indicate “hit” or “stand.”

 Blackjack Card Value

 Face Cards

 10

 Ace

 1 or 11

 Cards 2 – 10

 Face Value

 What’s the differences in the two versions of Blackjack?

 Most casinos in Las Vegas provide two versions of Blackjack. Double Deck 21 and Multiple Deck 21. With Double Deck 21 the cards are dealt from the hand and with Multiple Deck 21, the cards are dealt from a box called the “shoe”

 Hand Decks:

 In the hand-dealt version of Blackjack, the players are dealt two cards face down and the house (the dealer) receives one card face up and one card face down.

 (In hand dealt games only)

 Scratch the surface of the table with your first two cards. If you wish to “stand” with what you have, then wave your hand horizontally over the table or simply tuck your cards underneath your bet.

 Shoe Games:

 In the shoe-dealt version of Blackjack, players receive both cards face up and the house (the dealer) receives one card face up and one card face down.

 (In the shoe-dealt version)

 In shoe games, you don’t need to touch your cards, simply indicate a “hit” or “stand” by using your hand motion for another card, or wave off the dealer if you are standing. (read more on this below)

 VegasHowTo Video

 In Blackjack, the hand with the highest total wins as long as it doesn’t exceed 21. A hand with a value over 21 is called a “bust” or “break” and it is an automatic loser.

 Queens, Kings, Jacks and 10s count as 10. An Ace’s value is 11 unless this would cause the player to bust, in which case it is worth 1. All other cards are played at their face value.

 A hand in which an ace’s value is counted as 11 is called a soft hand, because it cannot be busted if the player draws another card. When an ace is counted as one point, this is called a hard hand.

 If the table is designated a must-hit-soft-17 Blackjack game, the dealer must draw on all soft

 17 hands until he or she obtains a point total of a hard 17 or higher.

 The best possible hand in Blackjack is a combination of an Ace with a 10-card or a face card. This is an automatic 21, when counting the Ace as an 11, and is called, “Blackjack”, or a Natural. It cannot be beaten, unless the dealer has the same, which would be a Push, a tie. In a push, the player receives the bet back.

 Blackjack Terms:

 “Bust” or “Break” – (a hand goes over 21)

 “Push” – tie with the dealer (nobody wins and nobody loses)

 To increase your chances of winning, or winning a bigger payout, consider the following options:

 Remember you as a player have all the options and the house has none.

 Stand

 When you Stand in Blackjack, your intention is to “stay” with the original two cards you have been dealt, and do nothing else for the current hand in progress. You “stand” when you feel you are close enough to 21 and no longer wish any additional cards.

 To indicate this, you simply extend your palm over the cards, and slightly wave your hand from side-to-side. This indicates to the dealer that you are satisfied with the cards you already have, and do not wish to do anything else. The dealer will then move on to the next player, in turn. Please Note: Once you’ve made the decision to “Stand”, you CANNOT go back and change your mind, after the dealer has already moved on.

 Hit

 ”Hit” is your intention is to “draw more cards”. You “Hit” when you feel your hand is not close enough to 21 and you need to draw additional cards.

 To do this you extend your palm near the cards, and “scratch” the table in front of you, gently.” This indicates to the dealer that you want another card, and he or she will then deal you one card from the shoe, face up, and place it next to your original two cards. You now have to make a decision, on whether to “stand” or “hit again.”

 Bust

 You “Bust” in Blackjack when you draw more cards to your hand (by asking to “hit”) and the combined total value exceeds “21”. When you “Bust”, you lose your wager and that round is over for you.

 Splitting Pairs

 If your original two cards are of equal value, you have the option of “splitting” them into two separate hands. For example, two Aces – you can “split” them into two separate hands, and play them both for this round. To do this you simply say to the dealer: “Split, please.” The dealer will then separate the two original cards, place them side-by-side, and then ask you to make a second wager on the second hand. The wager on the second hand must equal the original wager. Once you make that wager, you are now playing two hands.

 Double-Down

 After receiving your first two cards, you may “double down” if you have two cards whose total value can be much improved by just one good hit (usually cards whose initial combined value is either “10” or “11”). You simply say to the dealer: “Double-Down, please.” When you say this, the dealer will then ask you to place an additional wager, equivalent to the amount of your original bet next to that original bet, and then deal you one additional card.

 Push

 A “push” happens when both you and the dealer have the SAME total value of all cards. For example, if your total is, say, 18, and the dealer has the same total of 18, then neither you nor the dealer win or lose. It’s a “push”, a sort of “stand-off” where you don’t lose, and don’t win, and neither does the dealer. If you “push” ANY hand, you can either leave the same wager for the next hand, or change the amount of that wager for the next hand, or remove all your wagers altogether, and even leave the game.

 Insurance

 If the dealer’s “up card” is an Ace, you playing blackjack may elect to take insurance. The insurance bet is a wager that the dealer has a Blackjack. You can bet only half your original bet. If the dealer does have a Blackjack, your original bet loses and the insurance is paid 2 to 1. If the dealer doesn’t have a Blackjack, he takes the insurance bet and the game continues.

 Surrender

 In Blackjack, players have the option of surrendering one half of their original wager after receiving their first two cards. If you surrender your cards, the dealer will take half of your wager. (Note: the Surrender option is not available on the Double Deck game.)

 VegasHowTo Video

 The odds of winning can be improved by following blackjack basic strategy. Below are blackjacks basic strategies.

 If you have

 And the Dealer shows

 Do this

 8 and under

 Always hit, regardless of the dealer’s up card

 9

 3, 4, 5, or 6

 Double down

 9

 2 or 7 and above

 Hit

 10

 2 through 9

 Double down

 10

 10 or Ace

 Hit

 11

 2 through 10

 Double down

 11

 Ace

 Hit

 12

 2, 3, or 7 and above

 Hit

 12

 4 through 6

 Stand

 13 through 16

 7 and above

 Hit

 13 through 16

 2 through 6

 Stand

 17 through 21

 Always Stand, regardless of the dealer’s up card

 Stand on a hand of 17 or more

 Never hit on 12, 13, 14, 15 or 16 when the dealer is showing 16 or less

 Always split 8’s

 Double down on 11 if dealer is showing 17 or less

 Other Blackjack Tips

 4 easy rules on when to hit and when to stand in Blackjack

 1 If your hand is 11 or less, always hit. You can’t possibly bust, so the extra card will only help your hand.

 2 If your hand is 17 or greater, and the dealer is not showing a Seven or higher, always stand. The risk of busting if you hit is very high.

 3 If your hand is 12 to 16, and the dealer is showing an up card likely to bust, always stand. Although this is a weak hand, it will still win if the dealer busts.

 Exception – If the dealer has a Two or a Three showing, hit if you have 12.

 4 If your hand is 12 to 16, and the dealer has a Seven or higher showing, always hit. The dealer is far more likely to get a better hand than yours unless you can improve it. There’s a risk of busting, but in this case you have to take that risk.

 Exception: If you’re holding a soft Ace, you can be more aggressive than these rules indicate. You might even hit on a 17, depending on what the dealer is holding.

 Although basic blackjack strategies can get infinitely more complex, these four rules are the core of most of the strategies in use today.

 Do you know: you can print out a cheat sheet and bring it to the table with you. It’s 100 percent legal. The casinos won’t give you any slack for it.

 Download Frank Scoblete’s Lucky 13: A Simple Blackjack Basic Strategy

 Las Vegas Blackjack Etiquette

 Las Vegas Blackjack

 Communicate your wish to stand or hit through hand signals.

 Tap the table with your finger to indicate you want to hit.

 Wave your hand horizontally to indicate you want to stand.

 Announce your intention to surrender verbally. This allows you to abandon your hand and keep half your bet.

 Switch your cell phones off. However If you must answer a call, step back from the table and make your conversation as brief as possible.

 Feel free to ask the dealer any questions you want regarding the rules.

 It’s customary to tip the dealer. To do so, simply place an extra bet in from of your original bet. If you win that bet, the dealer keeps it as a tip.

 Blackjack House Edge

 Blackjack is a game with strategic decisions and if you’re willing to put in a little work (learning the game). Blackjack offers one of the best table game odds in Las Vegas. The game has a house edge of about a .5 percent. Meaning, for every dollar you gamble, you’ll lose only half a penny on average.

 Blackjack House Advantage and Expected Loss

 House Advantage

 For Every $100 bet, the player can expect to lose

 Natural pays 3 to 2

 0.5%-1.5%

 50c – $1.50

 Natural pays 6 to 5

 2.0%-3.0%

 2.00 – $3.00

 House Advantage Explained

 Dealers play according to house rules for their table. Be aware that blackjack odds may vary from table to table. Feel free to ask the dealer for clarification.

 Best Casino Games in Vegas

 Worst Casino Games in Vegas

 Las Vegas Hotel Discounts

 Las Vegas Hotel Sale Las Vegas Semi Annual Sale. Get up to 20% off Las Vegas hotel stays.

 What is the difference between Double Deck and Multiple Deck Blackjack

 Double Deck Blackjack (Hand Decks)

 Cards are dealt from the hand

 Everyone plays against the dealer

 Players are dealt two cards face down

 The dealer receives his first card face up and the second card face down

 Player may draw as many cards are they want until you are close to 21 or until they “bust”

 The object of the game is to get as close as possible to 21 without going over 21.

 Multiple Deck Blackjack (Shoe Games)

 Cards are dealt from a box called the “Shoe”

 Everyone plays against the dealer

 Players are dealt two cards face up

 The dealer receives his first card face up and the second card face down

 Player may draw as many cards are they want until you are close to 21 or until they “bust”

 The object of the game is to get as close as possible to 21 without going over 21.

 Players use hand signal to indicate a “hit” or “stand”

 Winning and Losing in Blackjack

 If you are closer to 21 than the dealer, you win and are paid an amount equal to your original wager.

 If your hand is less than the dealer’s, you lose.

 If the player busts he loses, even if the dealer also busts

 If the dealer’s hand “busts” or “breaks”, you win.

 Ties are a stand-off or “push” and your bet remains on the table.

 If your initial two cards total 21, (this will happen if you are dealt an Ace with a 10, Jack, Queen or King), you have a blackjack or a natural. Blackjacks are paid 3 to 2 or up to 50% more than any other hand.

 A hand totally 21 points, but having more than two cards, loses to a two-card backjack/natural hand.

 Each player has an independent game with the dealer, so it is possible for the dealer to lose to one player but still beat the other players in the same round.

 Did you know…

 The Sahara Hotel & Casino hosted the very first blackjack tournament in Las Vegas, back in 1978.

 Minimum gambling age in Nevada

 Las Vegas Casino Loyalty Cards

 Caesars Rewards Card

 MLife

 B Connected

 Wynn Rewards Card

 Station Casinos “my|Rewards”

 Grazie Rewards

 Las Vegas Casino Loyalty Cards

 Casino Win/Loss Statement

 Learn Las Vegas Casino Games

 Learn to play Blackjack

 Learn to play Roulette

 Learn to play Craps

 Learn to play Baccarat

 Learn to play Slots

 How to Play Texas Hold Em

 Learn to play Pai Gow Poker

 Learn to play 3 Card Poker

 Learn to play Let it Ride

 Learn to play Keno

 Related Content

 Casino Loyalty Cards

 B Connected

 Gambling Guide

 Caesars Rewards

 M life Players Club

 Win/Loss Statement

แนะนำคอลัมน์

www ufa เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ www ufa ทำเงินจริงไหม ศึกษาได้เร็ว ใครรู้ก่อน ทำกำไรได้ก่อน

 www ufa ทำเงินจริงไหม ศึกษาได้เร็ว ใครรู้ก่อน ทำกำไรได้ก่อน www ufa ค่ายเกมสล็อตออนไลน์ที่ได้รับการยืนยันว่าดีที่สุดในเอเชียและเป็นตัวเลือกที่ไม่มีใครปฏิเสธง่ายน่าสนใจ เพราะมีเกมมากมายให้เลือกเล่น……

2021-11-24

สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ บริการ สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ ได้ทุกเกมในค่าย พร้อมโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

 บริการ สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ ได้ทุกเกมในค่าย พร้อมโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สล็อต เครดิตฟรี ไม่ต้องฝากก่อน ไม่ต้องแชร์ ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ เว็บเกมเดิมพั……

2021-11-27

lomtoe live โทรศัพท์มือถือเกมแต้ม-โป๊กเกอร์แบบออฟไลน์ฟรี Texas Holdem Poker Games

 นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากโครงสร้างของบาคะรามีความคล้ายคลึงกับไพ่แบล็กแจ็ก (Blackjack) ของฝรั่งเศสมาก จึงสันนิษฐานได้ว่า ต้นกำเนิดการเล่นบาคะรา น่าจะพัฒนามาจากการ……

2021-11-20

ระบาย หมี พู โทรศัพท์มือถือเกมแต้ม-เลออน เท็กซัส โฮลเอ็ม โป๊กเกอร์

 มันจัด เป็น เกมส์ไพ่ Poker (ไพ่โป๊กเกอร์) ที่ถือได้ว่า ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลก มีคนเล่นไปแล้วหลายร้อยล้านคนจากทั่วโลก เป็นที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามซึ่งจัดเป็น เกมส์ไพ่ ที่น่าสนใจ น่าเล่น……

2021-10-8

มา ย ครา ฟ escape บนเว็บไซต์เครดิตเกม-เซิน ไลยา โป๊กเกอร์

 สำหรับ เกมส์ Berlin Videopoker นี้ก็มีวิธีการเล่นง่ายๆ โดยการเล่นเกมส์โป๊กเกอร์ คุณจะต้องสร้างไพ่ที่ดีที่สุด 5 ใบจากไพ่ที่คุณได้รับแจก โดยความแข็งของไพ่จะเรียงตามลำดับจากสูง เต็มไปด้วยความตื่นเต้นทั……

2021-9-28
ยศศักดิ์
แนะนำจุดร้อน